Kasacja pojazdów

Kasacja Pojazdów - dlaczego najkorzystniej oddać pojazd do Stacji Demontażu?

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji​​​​​​​​​​  
​ 

Art. 5.
1. Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu.
2. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Art. 18.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Art. 48.
Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.

Art. 53a.
1. Kto poza stacją demontażu dokonuje:

1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych,
w tym płynów,
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu – podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 zł.

2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Dokumenty niezbędne do wystawienia zaświadczenia o kasacji pojazdu 


 
1. Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeśli była wydana).
W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie z wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.

2.Umowę kupna - sprzedaży w przypadku gdy pojazd nie został przerejestrowany na nowego właściciela.

3.Dowód osobisty właściciela pojazdu.
W przypadku  nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie dla osoby zdającej pojazd. ​Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy przedstawić pisemne upoważnienie dla przedstawiciela firmy.

Za pojazd kompletny uznajemy pojazd, którego: 


Nadwozie samonośne (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

​    a) fotele,
    b) akumulator,
    c) koła jezdne,
    d) zawieszenie przednie i tylne,
    e) most(y) napędowy(e)*),
    f) skrzynia biegów,
    g) silnik,
    h) układ hamulcowy,
    i) układ kierowniczy,
    j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator*)),
    k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,
    l) układ klimatyzacji*),
    m) układ chłodzenia z chłodnicą*),
    n) elementy elektroniczne sterowania układami*),
    o) instalacja zasilana gazem**),
    p) poduszki powietrzne*)


​Rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:​     

    a) fotele,
    b) akumulator,
    c) koła jezdne,
    d) zawieszenie przednie i tylne,
    e) most(y) napędowy(e)*),
    f) skrzynia biegów,
    g) silnik,
    h) układ hamulcowy,
    i) układ kierowniczy,
    j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator*),
    k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,
    l) układ klimatyzacji*),
    m) układ chłodzenia z chłodnicą*),
    n) elementy elektroniczne sterowania układami*),
    o) instalacja zasilana gazem**),
    p) poduszki powietrzne*).

_______
*) Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.

 Warunki Kasacji 


Za usługę kasacji i za wystawienie zaświadczenia o demontażu pojazdu kompletnego nie pobieramy żadnych opłat.

​Art. 23.1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
z zastrzeżeniem ust. 7. 

 
- Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego  

z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6. 


- Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa
w ust. 2, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:     

      1) pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębnymi przepisami;

      2) pojazd wycofany z eksploatacji:
                                           a) jest kompletny,
                                           b) nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.


- Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90 % masy pojazdu. 

- W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji opłata, o której mowa w ust. 2, nie może przekraczać wysokości 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu. 

- Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 2, przy przyjmowaniu niekompletnych pojazdów Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

- Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia niekompletnego pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty,
o której mowa w ust. 2. 

- Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz
przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu odpadów, określi, w drodze rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu, o których mowa w ust. 4.​​2. W przypadku pojazdów, które stanowią istotną wartość jesteśmy w stanie wypłacić ustaloną wcześniej kwotę.  


Aby określić wartość samochodu prosimy o przesłanie zdjęć na nasz adres e-mail biuro@kasacja.com ​lub telefoniczne umówienie się na "oględziny" pojazdu 601 402 371.
 

Jeśli pojazd jest w ciągłej eksploatacji, w celu przeprowadzenia kasacji, zapraszamy do siedziby naszej firmy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00.

 Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie mogą Państwo we własnym zakresie dostarczyć pojazdu do stacji demontażu, zapewniamy jego szybki i sprawny transport, specjalistycznym sprzętem.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wyrejestrowanie pojazdu wycofanego z eksploatacji 
 

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, złożyć wniosek

o wyrejestrowanie pojazdu. Aby móc wyrejestrować pojazd przekazany do demontażu  

w Wydziale Komunikacji do wniosku o wyrejestrowanie należy dołączyć następujące załączniki:


​​a) zaświadczenie o demontażu pojazdu
b) unieważniony dowód rejestracyjny
c) unieważnioną kartę pojazdu - jeżeli była wydana,
d) unieważnione tablice rejestracyjne. ​Formalności związane z wyrejestrowaniem samochodu należy załatwić w Starostwie Powiatowym, lub w Urzędzie Miejskim - wszystko zależy od tego, gdzie pojazd był ostatnio zarejestrowany. 


Wydział Komunikacji skreśla pojazd z wykazu niezwłocznie po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.​​​​​​ Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 22 maja 2003 roku  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Art. 33 pkt 9  

 
umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu  
z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo  o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie. ​ 
Zgodnie z tym przepisem pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie!!!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu tablic rejestracyjnych

Pobierz
(owiadczenietablice.pdf)

Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu karty pojazdu

Pobierz
(owiadczeniezagubieniekartupojazdu.pdf)

Upoważnienie do kasacji pojazdu

Pobierz
(upowaznienie.pdf)

Szukaj