Klauzula RODO
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada z siedzibą w Zabrzu, ul. Beskidzka 31 NIP 6411455343 e-mail biuro@kasacja.com, tel. 322750410.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Pani/Pana a firmą Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów i innych ustaw.
• Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być  US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko
  na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła zawarta umowa.
• Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach
  określonych w przepisach RODO.
• przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia
  zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
Szukaj