SIEĆ RECYKLINGU

http://kasacja.com/siec-recyklingu

SIEĆ RECYKLINGU POJAZDÓW

 
Zainteresowanych współpracą na warunkach określonych umową, prosimy do załączonego wzoru wpisać dane swojej firmy, wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, a następnie dwa egzemplarze umowy podpisanej (czytelnie) przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy wysłać pocztą na adres Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada 41-810 Zabrze, ul. Beskidzka 31.
 
Przedsiębiorco pamiętaj, że od 24 stycznia 2018 r. przed rozpoczęciem działalności, polegającej na wprowadzaniu pojazdów na polski rynek, należy dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa. Wnioski do pobrania ze strony https://www.bdo.mos.gov.pl/web/.
Przedsiębiorcy którzy rozpoczęli działalność przed 24 stycznia 2018 r mają czas na wpis do rejestru do dnia 24 lipca 2018 r. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy z prowadzącym stacje demontażu.
Kopia nie wymaga uwieżytelnienia (Art. 53 ust.7 pkt 6 w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy zprzedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.)
Więcej informacji na stronach bip Urzędów Marszałkowskich.

Jak podpisać umowę?
 
Wzór umowy, którą może podpisać każdy przedsiębiorca wprowadzający pojazdy w ilości nie większej niż 1000 pojazdów w ciągu roku, znajduje się w plikach do pobrania.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą na warunkach określonych umową, należy:
wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach (preferujemy druk dwustronny),
wpisać dane swojej firmy,
czytelnie podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy,
wysłać dwa egzemplarze na wskazany adres:
 
Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada
ul. Beskidzka 31
41-800 Zabrze

Uwagi:
- brak możliwości zawarcia umowy drogą elektroniczną
- prosimy nie wprowadzać daty zawarcia umowy (pole pozostaje puste), datą podpisania umowy będzie data otrzymania korespondencji

UMOWA O ZAPEWNIENIE SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW

Pobierz

Szukaj